Vedtægter

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen BIRKEPARKEN

Vedtaget på generalforsamling den 12. april og den 30 maj 1978.

Principielt godkendt af Galten Kommune den 31 maj 1978.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 17 marts 1986, og den 26 august 1987.

Godkendt af Galten Kommune den i april 1986, og den 6 oktober 1987.

Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen, den 18. marts 1997.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 14. marts 2006.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 11. marts 2008.

§ 1

Birkeparkens grundejerforening, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune er stiftet i henhold til

tinglyst deklaration på matr. nr. 17y m.v. Skovby by og sogn.

Foreningens vedtægter vil være at godkende af byrådet i Skanderborg, ligesom fremtidige

vedtægtsændringer og evt. Beslutning om ophævelse af foreningen vil være at godkende af dette.

§ 2

Foreningens formål er:

1. At administrere (vedligeholde og renholde) områdets fælles veje, stier og grønne områder og

drage omsorg for, at disse fællesarealer stedse er velholdte og til nytte for om rådet.

1a. At påse, at beboede parceller behørigt vedligeholder busk og/træer, så disse ikke vokser ud på

eller over fællesarealerne, og om fornødent foretage de nødvendige foranstaltninger for parcel

ejerens regning.

2. At administrere (vedligeholde og renholde) ledningsanlæg og andre fællesindretninger i henhold

til deklaration.

3. At påse, at ubeboede parceller behørigt ren- og vedligeholdes af vedkommende parcels ejere om

fornødent foretage de nødvendige foranstaltninger til sådanne parcellers ren- og vedligeholdelse for

parcel ejerens regning.

4. At overtage ethvert vejbidrag, der ved udvidelse eller udbedring af de til arealet grænsede veje

måtte blive pålignet en eller flere parceller i udstykningen efter en kompetent vejbestyrelses

afgørelse herom.

5. At påtage sig påtaleretten i det omfang denne overdrages til grundejerforeningen af Skanderborg

Kommune, med hensyn til overholdelsen af ovennævnte deklaration og deraf følgende pligt til at

påtale krænkelse af servitutterne.

6. At repræsentere medlemmerne udadtil, f.eks. overfor bygherre eller kommune i generelle forhold.

§ 3

Fællesinstallationer såsom veje, stier, grønne områder og eventuelle ledningsanlæg overdrages til

grundejerforeningen, når færdig asfalt er pålagt veje, fælles stier rettet op græs anlagt på grønne

fællesarealer. Stier førende fra fælles stier og veje til de enkelte parceller, vedligeholdes af den

enkelte parcelejer fra overtagelsestidspunktet.

§ 4

Pligtigt medlem er enhver ejer af parceller udstykket i Birkeparken. Medlemskabet indtræder ved

underskrift af købekontrakt, skøde eller anden form for adkomsterhvervelse. Af en af de

forannævnte parceller. Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel og

regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har

berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen.

§ 5

Foreningens anliggende varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter

fornøden medhjælp til pasning af veje, stier, legepladser og andre fællesanlæg og indkøber

eventuelle maskiner hertil.

§ 6

Udgifterne til renholdelse, vedligeholdelse, administration, fornyelse eller reparation af de fælles

anliggender, betales af grundejerne med en kontingentandel pr. bebygget parcel. Beløbet betales

en gang årligt med forfaldsdato den 1. april. Kontingentets størrelse fastsættes af

generalforsamlingen.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned på det af bestyrelsen fastsatte tid

og sted.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med 14 dages varsel

med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt dagsorden ikke er som

anført under § 9, skal det anføres på indkaldelsen.

§ 8

På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv, eller ved befuldmægtiget ifølge skriftlig

fuldmagt til et andet medlem af Birkeparkens grundejerforening. Intet medlem kan møde med mere

end en fuldmagt foruden sin egen stemme. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver ejer af

en selvstændig matrikuleret ejendom. Beslutninger på generalforsamlingen træffes – såfremt andet

ikke udtrykkeligt er bestemt – ved simpel stemmeflerhed.

§ 9

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt andet ikke er nævnt

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning for den forløbne tid.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

d. Indkomne forslag.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

f. Valg af 2 suppleanter.

g. Valg af revisor.

h. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens

medlemmer vælges for 2 år, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ethvert medlem er pligtig til på skift at lade sig indvælge i bestyrelsen. Dirigenten leder

generalforsamlingen og drager omsorg for, at forhandlingsprotokollen føres og underskrives af såvel

dirigenten selv som bestyrelsen.

§ 10

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet af de

på en generalforsamling mødende medlemmer, og skal endvidere godkendes af byrådet.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden, bestyrelsen, en generalforsamling eller

mindst 10 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af forhandlingsemne.

Generalforsamlingen indvarsles på samme måde som den ordinære generalforsamling med

angivelse af dagsorden.

§ 12

Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed

er formandens stemme afgørende. Intet medlem i bestyrelsen må stemme i forhold, der vedrører

hans ejendom eller person.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol som underskrives af samtlige deltagende

bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes efter indkaldelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved

underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved almindelige ekspeditioner underskriver

formanden eller kassereren alene på bestyrelsens vegne. Kassebeholdningen må på intet tidspunkt

overstige kr. 1200.-. Revisor har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskaberne

med bilag.

§ 13

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31.december. Udkast til driftsregnskab og status, samt

budget forelægges bestyrelsen til forhandling i et bestyrelsesmøde inden 15. februar og udsendes

til medlemmerne sammen med indkaldelse til general forsamlingen.

Årsregnskabet afgives til revisoren senest l. marts og skal være tilendebragt inden 14 dage derefter,

dog senest ved general forsamlingen.

§ 14

I tilfælde af tvist vedrørende foreningens anliggende afgøres sådanne med bindende virkning af

byrådet i Skanderborg.

§ 15

Renholdelse påhviler den enkelte parcelejere i henhold til en fordelingsplan, der udarbejdes af

grundejerforeningens bestyrelse. Efter nærmere beslutning på generalforsamlingen overgår

renholdelsen af samtlige fællesområder til grundejerforeningen, der da entrerer om arbejdets

udførelse.