Deklaration

Deklaration for “Birkeparken – Galten”.

Undertegnede Birkeparken, Galten, Aps, der er ejer at ejendommene Matr. nr. 17 y, 17 z, 17 æ, 17

ø, 17 aa, 17 ab, 17 ac, 17 ad, 17 ae, 17 at, 17 ag, 17 ah, 17 ai, 17 ak, 17 al, 17 am, 17 an, 17 ao,

17 ap, 17 a.q, 17 ar, 17 as, 17 at, 17 au, 17 av, 17 ax, 17 ay, 17 az, 17 aæ, 17 aø, 17 ba, 17 bb, 17

bc, 17 bd, 17 be, 17 bf, 17 bg, 17 bh, 17 bi, 17 bk, 17 bl, 17 bm, 17 bn, 17 bo, 17 bp, 1 bq, 17 br alle

Skovby by og sogn, pålægger herved med bindende virkning for mig og efterfølgende ejere

følgende servitutbestemmelser:

§ 1. Udstykning og bebyggelse.

Udstykning og bebyggelse sker efter planer godkendt af byrådet. Fremtidige ejere af villaerne må

ved fremtidig bebyggelse respektere naboens ret til fællesgavl. Gavlene må ikke fjernes, så længe de indgår i naboens bebyggelse.

Ejeren af en nedrevet villa skal istandsætte den eller de blottede gavle som facademur.

Ejeren har adgang til nabogrunden for at foretage vedligeholdelses arbejder mod at erstatte forvoldt skade og retablere tilstanden.

Forhøjelse eller anden bygningsmæssig ændring af fællesgavle må ikke finde sted, uden at ejerne er enige herom.

Bygningernes udformning og farvevalg må ikke ændres og intet byggeprojekt påbegyndes uden godkendelse fra Galten Kommune.

§ 2. Benyttelse.

Parcellerne må kun benyttes til beboelse, dog kan byrådet tillade, at der drives sådan virksomhed,

som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder og beboelseshuse, såfremt det kan ske uden at

kvarterets præg at boligkvarter brydes, og uden at det medfører ulemper for de omboende.

Enhver sådan tilladelse er midlertidig og kan inddrages når som helst uden erstatning.

Eventuelle skilte må ikke være større end 0,1 kvm, og må ikke være belyst eller udført i

fluorescerende materiale.

Der må i øvrigt ikke indrettes eller drives nogen virksomhed som ved støv, røg, rystelser, ildelugt

eller lignende kan være til gene for kvarterets beboere.

På parcellerne må ikke holdes husdyr som kan være til gene for de omboende.

§ 3. Veje og stier.

Det på vedhæftede af landinspektør Kai Holm udarbejdede tinglysningsrids viste vej anlæg,

udlægges som private fælles veje. De på ridset viste hovedstier udlægges som offentlige stier.

Der tillægges samtidig hermed alle parceller omhandlet i nærværende deklaration almindelig

færdselsret på de nævnte veje og stier med pligt til deltagelse i ren- og vedligeholdelse efter regler

udarbejdet af grundejerforeningen.

Pligt til renholdelse af vej- og sti arealer overgår fra Birkeparken, Galten, ApS til grundejerne fra det

tidspunkt, de begynder at benytte veje og stier.

§ 4. Parkering.

Parkering bør kun finde sted på de anlagte parkeringspladser. Tidsbegrænsning for parkering på

køreveje kan fastsættes af grundejerforeningen.

Parkering af lastvogne, rutebiler, campingvogne o.l. må ikke finde sted i området.

§ 5. Ledningsanlæg.

Samtlige ejere af parceller fra ovennævnte ejendomme er pligtige at tåle at de nødvendige

installationer til betjening af området som f.eks. ledninger til el, vand, kloak, telefon, fjernvarme,

fælles antenne, områdets parkbelysning m.v. uden vederlag placeres i vejene og på stierne og

føres over eller placeres på grundene, dog således at de fremføres til mindst mulig gene for

ejendommene. De pågældende grundejere skal til enhver tid tåle, at de nævnte ledninger tilses og

repareres af de berettigede og interesserede mod retablering af tilstanden.

Belysning af kørevej og stier etableres af Birkeparken, Galten, ApS som parkbelysning. Drift og

vedligeholdelse af belysningen påhviler delvis grundejerforeningen. Grundejerne er pligtige at tåle

at armatur til belysningen placeres i skel og på bygningen.

Ledninger må ikke overbygges uden særlig tilladelse fra byrådet.

§ 6. Haveanlæg og hegn.

Arealer der ikke er bebyggede, befæstede eller som anvendes til gård, legeplads eller lignende skal

anlægges som haver.

Beplantningen på parcellerne må ikke have en højde der overstiger 2,00 mtr. + afstanden til skel.

Herfra undtages dog de på fællesarealer plantede træer.

§ 7. Grundejerforening.

Enhver ejer af ejendomme, der er omfattet af nærværende deklaration, er pligtig til at være medlem

af Birkeparkens Grundejerforening og pligtig til at betale bidrag, som grundejerforeningen fastsætter

til bestridelse af udgifter til de opgaver, der påhviler den. Grundejerforeningens formål skal være at

varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fællesinteresser af enhver art i forbindelse med

de under foreningens område hørende arealer.

Grundejerforeningen skal være berettiget til, med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling

mødende medlemmer, at træffe bestemmelser om at også ejere af parceller uden for

deklarationens område kan være medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen

kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte et ordensreglement.

Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af de

midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

Grundejerforeningen forpligter sig til at administrere områdets vejanlæg, stier, grønne områder,

ledningsanlæg og andre fælles indretninger i det omfang og fra det tidspunkt grundejerforeningen

måtte overtage sådanne, og til at afholde alle udgifter i forbindelse hermed, herunder også

eventuelle offentlige afgifter og skatter.

Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende

medlemmer, at træffe bestemmelse om, hvorledes fællesarealerne skal benyttes. Ethvert medlem

er forpligtiget til, at efterkomme en sådan, også selv om den kræver økonomisk tilskud fra den

enkelte.

Grundejerforeningen er berettiget til at underskrive beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse

samt andre forhold af fælles interesse og eventuelt lade disse beslutninger tinglyse servitutstiftende

på de enkelte ejendomme, uden at de enkelte adkomsthavere skal tiltræde dette.

Grundejerforeningen fastsætter selv med hvilken majoritet en beslutning skal vedtages, men

beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger der kræver økonomisk indbetaling udover

administrationenskontingentet skal dog træffes med mindst 2/3 majoritet af de på en

generalforsamling mødende medlemmer.

Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de

værnetingsregler, der findes i nærværende deklaration. Grundejerforeningen er stiftet og i

bestyrelsen indtræder de første 5 huskøbere i stedet for Birkeparken, Galten, ApS.

§ 8. Fællesareal.

Fællesarealet der omfatter restarealet af matr. nr. 17 y når samtlige parceller til bolig-bebyggelse er

udstykket, tilskødes grundejerforeningen vederlagsfrit af Birkeparken, Galten, ApS når udstykningen

af det samlede areal er godkendt af landbrugsministeriet og når anlæg af fælles installationer er

afsluttet, d.v.s. anlæg af ledninger afsluttet, veje, stier og parkeringspladser færdiggjort og øvrige

fællesarealer planeret og tilsået med græs.

Grundejerforeningen overtager rådighed over og vedligeholdelse af fællesarealer i takt med disses

færdiggørelse afsluttet med tilsåning af græs.

§ 9. Påtaleret.

Påtaleberettigede ifølge nærværende deklaration er byrådet i Galten, der kan overdrage hele eller

dele af påtaleretten til grundejerforeningen.

§ 10. Lempelser og ændringer.

Mindre betydende lempelser i foranstående servitutbestemmelse kan indrømmes af byrådet i

Galten, når lempelserne ikke ændre kvarterets karakter og ikke skønnes at være til gene for

beboerne.

§ 11. Tinglysning.

Nærværende deklaration, vil være at tinglyse servitutstiftende på matr.nr.l7 y, 17 z, 17 æ, 17 ø,

17 aa, 17 ab, 17 ac, 17 ad, 17 ae, 17 af, 17 ag, 17 ah, 17 ai,. 17 ak, 17 al, 17 am, 17 an, 17 ao, 17

ap, 17 aq, 17 ar, 17 as, 17 at, 17 au, 17 av, 17 ax, 17 ay, 17 az, 17 aæ, 17 aø, 17 ba, 17 bb, 17 bc,

17 bd, 17 be, 17 bf, 17 bg, 17 bh, 17 bi, 17 bk, 17 bl, 17 bm, 17 bn, 17 bo, 17 bp, 17 bq, 17 br alle

Skovby by og sogn.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende deklaration respekterer al nuværende panteæ1d. Med hensyn til fremtidig pantegæld

respekterer deklaratlonen uden særskilt påtegning i hvert enkelt tilfælde almindelig og særlig

realkredit i henhold til den til enhver tid værende lovgivning samt sparekassemidler alt inklusive finansieringstillæg.