Generalforsamling 2024

Referat fra den ordinære generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt den 12. marts 2024 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 33, Ligustervej 11, Ligustervej 3. Ligustervej 15.

Spireavej 18, Spireavej 22 , Spireavej 32, Spireavej 14,  Spireavej 10 

Engparken 78, Engparken 76,  Engparken 74.

Agervangen 47 , Agervangen 35, Agervangen 31, Agervangen 51.

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

  • Valg af dirigent

Anja L35 blev valgt.

  • Formandens beretning for den forløbne periode

Formand ́s beretning 12 marts 2024

2023 var så året hvor fjernvarmen blev rullet ud i Birkeparken og det kan man ikke undgå at opdage på godt og ondt, som om det ikke var nok skulle vi lige have skiftet EL skabe hvilket også medførte gravearbejde. En ting vi som bestyrelse har lært i 2024, vi skal ikke tage imod når enkelte beboer tilbyder at lave noget arbejde, her tænker jeg på projektet ved Spireavej 32 , med flytning af gennemgang dermed lukning af gl. gennemgang, her misforstod mange og troede at pågældende beboer inddrog gl sti til egen grund, her blev vi nødt til at bede gartneren om at omlægge hele stien fra 24 Til 32, så fremover vil den til enhver tid siddende bestyrelse nok undlade at modtage tilbud om gratis arbejde fra beboere.

Grønne områder.

Den nye gartner (Clausen Anlæg og Byg) havde startvanskeligheder, bla. Problemer med ansatte, men først og fremmest var det en stor udfordring med alt det  gravearbejde, derfor har vi besluttet at fortsætte samarbejdet i 2024, der er kommet en lille prisjustering på ca 3000 kr til lige knap 103000 kr, vi har haft dem til nogle ekstra opgaver, fældning af træer for gavlen af Spireavej 24, rep af brønd foran Agervangen 28, som tidligere omtalt stien Spireavej 24-32, dette som det eneste sti projekt i 2023. 

Vi ville gerne have fældet træerne ved Engparken 61, (de står på foreningens grund) det satte ejeren sig meget imod, og truede med en retssag, medens vi undersøger vores ret beder vi om generalforsamlingens tilladelse, under indkomne forslag, træerne har ofte været diskuteret.

Den nye bestyrelse har en opgave, afleveringsforretningen med Kredsløb, veje, stier, tilsandede kloakker genetablering af beplantningen i Engparken ud mod Skovlundvej, fuld genetablering af chikanerne ligeledes i Engparken, og hvad en gennemgang ellers må vise.

Nu er det jo spændende hvordan det går med grundskylden, som spøger i kulissen, det vil sige skat af vores fællesarealer, det skal efter sigende være allerede fra 2025, med fuld udrulning fra 2045, indtil videre er der ikke mange kommentarer fra politisk side.

Så har de sædvanlige hjertesuk, (sidste gang fra min side) vil i ikke nok kigge uden for jeres haver, specielt den side der vender til den anden side af indgangen, det ser mange steder ganske forfærdelig ud med højt græs, store træer og ukrudt det er altså ikke gartneren der skal holde området ind til hæk eller plankeværk hvis det er helt rigtigt skal hver grundejer klare området skråning eller fladt helt ud til de stier der går her, eller mindst en meter, hvis det var tilfældet kunne vi spare rigtig mange penge til gartneren, da det er disse områder der tager ham længst tid. Kig også lige på belysningen det er ganske mørkt om vinteren.

Efter formandens gennemgang var der en kort diskussion om, hvordan den nye bestyrelse skal håndtere overdragelsesprocessen med Kredsløb.

Vi skal fotodokumentere alle de skader vi finder, og sørge for at lave en overdragelsesprotokol som kan bruges som checkliste. En kort kommentar var at der ved Ligustervej 15 stikker rustne søm op ad vejen -den slags skal vi holde øje med.

  • Forslag

Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker at få lavet en generalforsamlingsbeslutning om at trailere ikke må stå på fællesarealerne af hensyn til gartnerarbejdet og de øvrige beboerne, så ideelt set skal alle beboere der gerne vil have en trailer stående finde plads til den på egen matrikel.

For at få dette stadfæstet har bestyrelsen fremsat følgende forslag til generalforsamlingen til godkendelse:

Forslag 1: Der vil blive undersøgt muligheden for at etablere en fælles trailer parkeringsplads på det ubenyttede græsareal for enden af Spireavej, også kaldet “Eilers Minde”. Der skal alle de trailere, som ikke kan finde plads inden for husejernes egne matrikler, parkeres.

3 stemmer for – 10 stemmer imod. 2 stemte ikke.

Forslaget er faldet 

Forslag 2: Alle trailere skal fremover parkeres inden for husejernes egne matrikler, og må ikke stå på fællesarealerne.

10 stemmer for – 2 stemme imod – 2 stemte ikke

Forslaget er vedtaget.

Indkomne forslag

Forslag 1

Genopbygning af parkeringspladsen i Engparken 74-80. Den nuværende parkeringsplads er i dårlig stand, især efter gravearbejdet til både el og fjernvarme.

Hver gang det regner, samler vandet sig på venstre side af parkeringspladsen. Desuden, da fliserne er gamle og fyldt med jord, bliver alt til mudder, når det regner.

Enstemmigt vedtaget

Bestyrelsen tager fat i Kredsløb og finder ud af om vi kan lave en aftale med dem.

Kommentar: Fjern træet ved svinget i Engparken plus det ene døde træ på skråningen ved bunden af Agervangen.

Forslag 2

Forslag fra bestyrelsen fjernelse af træer omkring Engparken 61, de er meget høje, og har været et ønske fra de omkringboende i flere år.

Ejeren af boligen har sat sig imod, vi vil gerne have generalforsamlingens godkendelse, inde fældningen, skal det juridiske også undersøges.

12 stemmer for – ingen stemmer imod

Forslaget er vedtaget

Bestyrelsen vil gå i dialog med ejeren, og gøre det klart at vi har hjemmel til at fjerne træerne, det juridiske grundlag vil blive afsøgt inden træerne bliver fjernet.

  • Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Regnskabet og budgettet blev fremlagt og godkendt, uden kommentarer fra de fremmødte.

Kasserer nævnte at vi har ca 350.000 stående på vej fonden. I tilfælde af at vi skal betale ekstra for at få lagt ny asfalt i år. 

Det blev indskærpet at girokort er blevet sendt rundt for i år.

Spørgsmål vedr. regnskabet stilles til Kasserer:

Niels-Ole Ankerstjerne (L33) noa.ankerstjerne@gmail.com / 23383448

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år. 

På valg i år var: Niels, Noa. Niels opstiller ikke – Noa fortsætter. Verner har tilbudt at indtræde igen Ligustervej 31.

  • Valg af to suppleanter for 1 år

Thomas Agervangen 51

  • Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Birkeparken er ikke længere repræsenteret i forhold til hvordan vores legepladser bliver vedligeholdt. Dette varetages nu af vores naboforening. 

  • Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

  • Eventuelt 

I forbindelse med ny asfalt anbefales det at vi finder det bedste tilbud, og så indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at finde en afgørelse.

Opretning af kantsten ved Agervangen 47 efter snerydning.

Grøften langs engparken skal graves op og evt. forlænges.

El skab ved Agervangen 51 forhindrer at trailer kan stilles på matrikel. Chikane hegn i modsat ende af stien fjernes, så trailer kan komme forbi den vej.

 

Ref. Niels-Ole Ankerstjerne, Ligustervej 33