Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling

Blev Afholdt tirsdag d 21. marts 2023 kl 19.00 i DUI´s lokaler på Skovby Mosegaard

Regnskabet for 2022 kan hentes på hjemmesiden http://birkeparken.com/regnskab/ 

Til stede:

Ligustervej 35, 33, 

Spireavej 32

Agervangen 35, 39, 28, 29. 31

Engparken 62, 88, 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Birkeparken 

Dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter § 9 følgende:

  1. Valg af dirigent

Carsten Spireavej 32 valgt

  1. Formandens beretning for den forløbne tid

***

2022 var så året hvor fjernvarmen blev en mulighed i Birkeparken og det kan man ikke undgå at se hvis man går eller kører en tur

i området nu. Carsten vil svare på spørgsmål vedrørende fjernvarme efterfølgende.

Grønne områder.

Vi har fået ny gartner til vedligehold af vores fælles arealer, Asbjørn Jarlkvist som har passet vores fællesarealer de seneste 2 år kom med en meget stor prisstigning på ikke mindre en 24 %, det kunne vi ikke acceptere, uden at undersøge markedet, vi fik et tilbud fra Clausen anlæg & byg i Låsby på 99750 kr for 2023, det er ca 3000 kr mindre en Jarlkvist fik i 2022, så det er dem vi kører med i år, og forhåbentlig fremover.

Parkeringspladsen og stien foran Engparken 64 -70, er blevet renoveret.

Vi har fået fældet et træ, og plantet et nyt , ved parkeringspladsen Agervangen 45-51 I 2022 udvidede vi  biodiversitets projektet på bakken ved agervangen vi tager luft ind med udvidelser her i 2023, for at se hvor meget der skal efter sås og hvordan det kommer til at se ud.

Så har jeg et par hjertesuk, vil i ikke nok kigge uden for jeres haver, specielt den side der vender til den anden side af indgangen, det ser mange steder ganske forfærdelig ud med højt græs, store træer og ukrudt det er altså ikke gartneren der skal holde området ind til hæk eller plankeværk hvis det er helt rigtigt skal hver grundejer klare området skråning eller fladt helt ud til de stier der går her, eller mindst en meter, hvis det var tilfældet, kunne vi spare rigtig mange penge til gartneren, da det er disse områder der tager ham længst tid. Kig også lige på belysningen, det er ganske mørkt om vinteren.

I 2023 vil vi ikke renovere hverken stier eller veje, det vil efter vores mening være håbløs inden fjernvarme udrulningen er overstået.

***

  1. Indkomne forslag

Forslag til Birkeparkens Generalforsamling marts 2023

Jeg har opdaget at flere og flere beboer i Birkeparken benytter fællesarealerne til deres skraldespande og legeredskaber.

Samt flere er begyndt at have trailer stående på P-pladserne eller på græsarealerne. Der står i vores vedtægter at trailer og campingvogne ikke må stå der. Kun når de bruges.

Der er også mange der har den inde på deres egen grund. Nu spørger jeg, fordi vi snart får 3 skraldespande permanent til alle husstande. Dem skal vi jo have plads til,

eller de kan måske bare stå ude på fællesarealerne. Efter vi har fået fjernvarme lagt ind, skal vi have lavet om ude foran huset. Det ville være meget nemmere

for os hvis vi bare stille skraldespande ude på stien. Så tager skraldemanden dem og vi skal ikke sætte dem frem.

Vores grund skråner over 40 cm, så vi skal have gravet temmelig meget jord af for at skraldemanden selv henter vores spande. Vi har til dato kørt den ud til stien, hvor de bliver hentet. Men da vi ikke bliver yngre vil vi gerne have de selv kan hente dem, som hos vores naboer.

Jeg vil gerne have at I tager stilling til hvordan vores område skal se ud i fremtiden. Så det bliver ens for alle. Der er jo kommet mange nye tilflytter til, som måske bare ser hvordan naboen gør og gør som dem.

Agervangen 28

Det udviklede sig til en diskussion om skraldeøer og trailerparkering.

Bestyrelsen blev pålagt at lave et forslag til næste års general forsamling om etablering af skralde-øer, trailer parkering og andre anlæg.

Bestyrelsen skal godkende evt. projekter – og lave retningslinjer til hvordan de skal se ud.

Derefter SKAL alle naboer høres, inden det kan godkendes.

 

Der var også et forslag om at fjerne busk ud for Agervangen 62

Der er ikke planer om nyanlæggelser i 2023. Bestyrelsen ser på området efter fjernvarmen er blevet lagt ud.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

NOA fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.

***

I 2022 blev der lavet et større anlægsarbejde i “bunden” af Engparken hvor belægningen blev udskiftet, både på sti og p-plads.

Det var stærkt tiltrængt med en udskiftning, og nu har vi faktisk nået hele vejen rundt om Engparken i forhold til udskiftning af stibelægningen.

Vi har fået fældet et dødt træ på skråningen ved Agervangen op mod skolen og plantet et erstatningstræ.

Vi har besluttet at lave en ny stiføring for enden af Spireavej for at se om vi kan lave en bedre løsning end kørsel for fortovet lige ud for beboernes døre.

2023 står i Fjernvarmens tegn, så vi venter med at beslutte mere til vi ser hvor meget vi skal bruge på at retablere belægning.

***

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Ajna og Carsten er på valg. Begge blev valgt ind.

Allan Agervangen 31 blev valgt til Bestyrelsen

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Thomas Krogh Larsen Agervangen 51 valgt

  1. Valg af revisor

Jan Ligustervej 9 er genvalgt

  1. Eventuelt

Fjern busk ud for Engparken 62

Stibelægningen rundt om Brønddæksel ved Agervangen 30 skal rettes op – Jens Peter kontaktes da det er ham der har lavet det for 2 år siden.