Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling

Blev Afholdt onsdag d 23. marts 2022 kl 19.00 i DUI´s lokaler på Skovby Mosegaard

Regnskabet for 2021 kan hentes på hjemmesiden http://birkeparken.com/regnskab/ 

Til stede:

Ligustervej 35, 33, 31, 5, 11, 25

Spireavej 14, 32

Agervangen 35, 46, 51, 31, 47

Engparken 54, 70, 55, 62, 74, 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Birkeparken 

Dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter § 9 følgende:

  1. Valg af dirigent

Carsten Spireavej 32 valgt

  1. Formandens beretning for den forløbne tid

***

Inden start af generalforsamlingen skal det undersøges om nogen har noget imod afholdelse,

grundet indkaldelsens udformning, her tænker jeg på at forslag skulle indleveres senest d 2 juni

Sidste generalforsamling var d 9 juni 2021. I år kan vi heldigvis holde den i marts som

vedtægterne foreskriver.

Grønne områder

Vi fortsætter med Jarlkvist Have & Park, bestyrelsen har  været tilfreds med arbejdet udførsel,

og pris.

Biodiversitets projektet på Agervangen er vi begejstrede for, nu må vi se hvor meget der vender

tilbage, og derefter se om vi skal etablere flere områder.

Huset Engparken 61 er blevet solgt, og den nye ejer vil fjerne de høje træer hele vejen rundt om grunden, de har de seneste mange år giver diskussion på generalforsamlingen.

Parkeringspladser og stier

Parkeringspladsen og stien foran Engparken 64 -70, bliver renoveret her i foråret, det er først en 

mulighed nu, da alle anlægsfolk har fulde ordrebøger , og mangel på materialer og mandskab.

Bestyrelsen vil prioriterer hvilke områder der står for tur her i år, så må vi jo se om det kan blive udført.

Elbiler

Grundejerforeningen vil aldrig, som bestyrelsen ser det på nuværende tidspunkt, komme 

til at etablere ladestandere til elbiler, det vil blive meget bekosteligt og aldrig kunne tjene 

sig ind. Vi ved at kommunen vil etablere offentlige ladestandere på skole, ved hallerne og ved børneinstitutionerne (græshoppen og guldsmeden) parkeringspladser.

Der ud over vi vi  tager kontakt til Kommunen om at give en generel Gravetilladelse til strømføring til Elbiler. Som det er nu skal den enkelte husejer selv søge om tilladelse til at grave ud til en bil-ladestander ved en P-Plads. Vi ønsker at give en generel tilladelse så kommunen ikke behøver at spørge os hver gang men blot kan give lov.

Alle nedgravningen til registreres og derfor kræves der en tilladelse fra kommunen hver gang.

Man må IKKE selv grave en ledning ned ud til en P-Plads.

Den P-plads man vælger til at sætte en ladestander op ved, skal aftales med naboerne I MINDELIGHED! Det er IKKE bestyrelsens opgave at mægle i disse sager, og man skal ikke klage til bestyrelsen hvis “ens plads” er optaget, ligesom man ikke kan afholde andre fra at holde på den plads som man har opstillet en ladestander ved. Det er vigtigt at vi får slået fast at dette er en sag mellem naboerne som skal ordnes i mindelighed.

Det er selvfølgelig  helt uacceptabel  at trække ladekabler hen over stier 

Tagbelægning

Der har været forespørgsel om flere forskellige tagbelægnings typer, bestyrelsens  indstilling er at 

så længe det er sort (eternit, pap, osv) er det ok, det forudsætter nabo godkendelse, og at alle i en række har den samme belægning, men vi vil undersøge med kommunen, om der herfra er nogen indsigelse, det forudsætter selvfølgelig også at huset kan bære taget.

Fjernvarme 

Der har været stor aktivitet omkring undersøgelse af mulighed for at etablere fjernvarme i vores grundejerforening, NOA har deltaget fra Birkeparken, så han vil orientere herom senere.

Dog ligger det hos kommunen lige nu, man vil udarbejde en løsningsmodel for vores område (Skovby), Låsby og Stjær .

Til sidst lige min sædvanlige opfordring, kig bag huset, mange steder er det mørkt om vinteren

glat hvis det er frost og sne, træer og buske ud over stien, osv.

Så vil jeg  give ordet til NOA med en orientering om hvor vi står lige nu med fjernvarme.

Spørgsmål

Der blev stillet spørgsmål om man kan håndhæve “sin” p-plads overfor gæster fra den “anden” grundejerforening. Svaret er Nej, det er Åbne P-pladser så hvis man finde en plads hvor man har aftalt med naboerne at sætte en evt. ladestander op skal man også snakke med de naboer der måtte bo i den anden grundejerforening. Man er IKKE forpligtet til at stille sine ladestander til rådighed for andre.

***

  1. Indkomne forslag

Ingen indkomne  forslag.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

NOA fremlagde regnskabet.

***

2021 har været et stille år i forhold til anlægsarbejder.

Vi har fået etableret 2 fart bump på hver side af svinget ved Engparken.

Vi har også etableret et Bi-mad område ved Agervangen med vildblomster.

De penge vi har sparet op i år skal bl.a. bruges til at lave ny stibelægning og oprette p-plads ved Engparken i 2022.

***

  1. Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Niels og Noa er på valg. Begge blev valgt ind.

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Allan Agervangen 33  valgt

Thomas Krogh Larsen Agervangen 51 valgt

  1. Valg af revisor

Jan Ligustervej 9 er genvalgt

  1. Eventuelt

Diversitetsprojektet Bi mad: Der blive søgt om hjælpe til indkøb af blomsterfrø til 200 m2. Det er tanken at udvide de blomsterbede som allerede er etablerede samt evt. Idéer til nye områder modtages gerne. Engparken 55 – Skrænten op mod Skolestien området ved Agervangen 33-35

Bestyrelsen lover at kigge på Stensætning ved Engparken 62.

Bestyrelsen tester afmærknings søm til P-pladser og i mellemtiden finder vi lidt  maling til p streger ved Agervangen 36-38.