Generalforsamling 2021

Referat fra den ordinære generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev afholdt den 9. Juni 2021 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 33, Ligustervej 25, Ligustervej 31, Engparken 66, Engparken 90. Agervangen 31, 35 og 39.

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

  • Valg af dirigent

Noa Ligustervej 33 blev valgt.

  • Formandens beretning for den forløbne periode

Sidste generalforsamling var d 23 september 2020 alle ved hvorfor den blev holdt så sent, i år kan vi holde den allerede 9 juni, vi må håbe at vi næste år (2022) kan holde generalforsamlingen til tiden i løbet af marts.

Som allerede omtalt blev der etableret 4 nye parkeringspladser ved Agervangen 29-35 sidste år, der blev også lappet asfalt flere steder samt renset afløb, på forsamlingen d 23 september blev det vedtaget at etablere vejbump i Engparken, da der åbenbart

der bor folk der ikke respektere andres ret til at kunne færdes sikkert, nu er der 30 km sone på en strækning fra Engparken 66 til 90, samt  2 vejbump, pris ca 30000 kr.

Grønne områder.

Vi har fået ny gartner til vedligehold af vores fællesarealer, den gamles sagde aftalen op, i stedet har vi fået Asbjørn Jarlkvist han har været praktikant hos forgængeren, hvad vi har set indtil nu er ok, han er nem at lave aftaler med, og prismæssig ligger

han lidt under den tidligere gartner.

Vi laver et pilotprojekt med biodiversitets fremmende beplantning på skråningen ned mod de 4 nye parkeringspladser Agervangen 29-35 har indhentet tilbud fra gartneren på i alt. 4500 kr, det vil blive  igangsat hurtigst muligt.

Så har jeg et par hjertesuk, vil i ikke nok kigge uden for jeres haver, specielt den side der vender til den anden side af indgangen, det ser mange steder ganske forfærdelig ud med højt græs, store træer og ukrudt det er altså ikke gartneren der skal holde området ind til hæk eller plankeværk hvis det er helt rigtigt skal hver grundejer klare området skråning eller fladt helt ud til de stier der går her, eller mindst en meter, hvis det var tilfældet kunne vi spare rigtig mange penge til gartneren, da det er disse områder der tager ham længst tid. Kig også lige på belysningen det er ganske mørkt om vinteren.

En anden ting der plager mig er fremmødet til generalforsamlingerne, de er de sidste mange år ikke blevet det store tilløbsstykke, det kan bestyrelsen tage som at alle er tilfreds, det gør bare at der er risiko for at der bliver vedtaget meget dyre ting som ganske få får gavn af, så hermed opfordring til at møde frem til generalforsamlingen.

Niels Agervangen 35

Formandens beretning affødte en længere diskussion af placeringen af de nye fartbump, samt den nye gartner.

Det blev ikke truffet nogle beslutninger, men bestyrelsen har taget til efterretning at der er blandede følelser omkring begge dele.

  • Indkomne forslag

Det blev foreslået at markere de resterende P-pladser så der er lettere at få plads til alle biler.

Forslaget blev nedstemt, men først efter en længere diskussion. Årsagen til at der ikke er opmalet p-båse er at mange af de gamle p-pladser er lavet i græsarmeringssten. Her vil maling blive slidt meget hurtigt af. Bestyrelsen lovede i stedet at tage fat på nogle af de meste slidte p-pladser og stier, og fortsætte med udskiftningen. Der var især fokus på strækningen Engparken 74-68.

  • Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Regnskabet og budgettet blev fremlagt og godkendt, uden kommentarer fra de fremmødte.

Spørgsmål vedr. regnskabet stilles til Kasserer:

Niels-Ole Ankerstjerne (L33) noa.ankerstjerne@gmail.com / 23383448

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år. 

På valg i år var: Verner, Ligustervej 31 og Anja Ligustervej 35. Begge har modtaget genvalg.

Da vi siden sidste generalforsamling kun har været 4 personer i bestyrelsen fortsætter ligeledes var der brug for endnu et medlem. Det var ikke muligt at rekruttere en nyt medlem på mødet, men bestyrelsen havde sikret sig en forhåndstilkendegivelse fra Karsten (Spiræavej 32).

  • Valg af to suppleanter for 1 år

Der blev valgt 1 ny suppleant: Allan, Agervangen 31. Bestyrelse prøver at rekruttere endnu en suppleant.

  • Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Birkeparken er ikke længere repræsenteret i forhold til hvordan vores legepladser bliver vedligeholdt. Dette varetages nu af vores naboforening. 

  • Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

  • Eventuelt 

Det blev påpeget at det kan være svært at få opdateret information fra grundejerforeningen, især i forbindelse med nytilflyttere.

Bestyrelse vil prøve at lave en velkomstpakke som kan ligge tilgængeligt på hjemmesiden så bruges af ejendomsmæglerne ved salg.

Ref. Niels-Ole Ankerstjerne, Ligustervej 33