Generalforsamling 2020

Referat fra den ordinære generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt den 23. September 2020 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 33, Ligustervej 9, Engparken 88, Engparken 90, Engparken 76. Agervangen 35.

 

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

Valg af dirigent

Jan Ligustervej 9 blev valgt.

Formandens beretning for den forløbne periode

Knud vores formand træder ud af bestyrelsen efter mange gode år. Vi kommer til at savne hans altid glade og rolige gemyt. Og vi opfordrer alle der har lyst til at gøre noget for foreningen til at melde sig under fanerne.

2019/220 har været underligt år i Birkeparken såvel som i resten af verden.

I 2019 blev der ikke lavet ret meget af det vi havde planlagt. Men i løbet af 2020 har vi fået sat gang i nogle ting vi har skubbet foran os.

Vi har endelig fået lappet asfalten and vi har fået slamsuget alle de brønde der ligger langs vejene.

Derudover har vi aftalt at få etableret 4 nye P-pladser på Agervangen op imod nummer 29-35.

Desværre må vi siger farvel til vores dygtige Gartner Erik. Han har besluttet sig for at stoppe med foreninger som vores, og vil i stedet satse på erhvervsområder.

Vi kommer til at skulle igennem en proces for at finde en ny, og vi skal nok også forberede sig på at prisen kan gå op.

Vi har fået fældet endnu et par træer, og der er blevet plantet nye i deres sted.

Ellers er det dejligt at se at vores område bliver bedre og pænere for hvert år. Det bliver gjort en stor indsats for fællesarealerne, men også facaderne og forhaverne bliver passet og renoveret rundt omkring. Tak fordi I støtter op om fællesskabet i Birkeparken.

Indkomne forslag

Det blev forslået at etablere et par Vejbump ved hjørnet på Engparken hvor der leger børn, men også indimellem bliver kørt lidt hurtigt rund i hjørnet.

Bestyrelse kigger på det næste gang vi kommer rundt, og spørger de rette myndigheder inden vi sætter noget op.

Det blev foreslået at indføre kontingentbetaling via Mobilepay får at gøre det nemmere at betale, og dermed nedbringe restancerne. Men vi snakkede om at den eneste løsning der med sikkerhed vil kunne nedbringe restencerne er betalingsservice, og den har været lagt på hylden på grund af for meget bøvl ved oprettelsen. Så vi holder fast ved girokortene lidt endnu.

Hvis der er indvendinger til dette er der allerede mulighed for at give dem til kende til næste generalforsamling til foråret.

Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Der har ikke været mange nye anlæg i 2019, hvorfor regnskabet var uden de store overraskelser. De nye tiltag (bl.a. asfalt lapning) er blevet bogført på 2020 regnskabet.

Spørgsmål vedr. regnskabet stilles til Kasserer:

Niels-Ole Ankerstjerne (L33) noa.ankerstjerne@gmail.com / 23383448

I fortsættelse at diskussionen fra sidste år om timing af generalforsamling og opkrævning af kontingent, prøvede kasseren i år at sende opkrævning ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Det…gik…dårligt!

Mange opdagede slet ikke girokortet, så det gør vi nok ikke igen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år.

Knud, Spiræavej 14 og Niels, Agervangen 35 var på valg og Niels Fortsætter, mens Knud træder ud.

Verner, Ligustervej 31 og Anja Ligustervej 35 og Noa Ligustervej 33 fortsætter ligeledes. Det var ikke muligt at rekruttere en nyt medlem på mødet (4 deltagere ud over bestyrelsen!)

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde.

Valg af to suppleanter for 1 år

Der blev valgt 2 nye suppleanter: Karen, Engparken 880 og Finn, Engparken 62 blev valgt ind.

Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Lisette og Tina træder ud af legepladsudvalget, og Birkeparken er ikke længere repræsenteret i forhold til hvordan vores legepladser bliver vedligeholdt. Dette varetages nu af vores naboforening.

Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

Eventuelt

Vi snakkede om hvordan vi finder en ny gartner. Det blev foreslået at man kunne bruge 3gartnertilbud.dk for at få nogle priser, og ellers har vi en lokal mand i kikkerten.

Erik skal skifte det træ som er nyplantet ved Engparken 90 men som er dødt.

Bestyrelsen til henvende sig til de rette grundejere for at få ryddet så der er fri passage mellem Engparken 57 og 61. Samt at gøre noget ved det høje træ som er i fare for at ramme andre huse hvis det vælter i en storm.

 

Ref. Niels-Ole Ankerstjerne, Ligustervej 33