Generalforsamling 2018

Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt den 3. april 2018 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 31, Ligustervej 33, Ligustervej 9, Agervangen 35, Engpar

ken 62, Engparken 86, Engparken 90, Spireavej 14, Engparken 102, Engparken 100

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

 1. Valg af dirigent

Knud Spireavej 14 blev valgt.

 1. Formandens beretning for den forløbne periode
 • 2017 har været endnu et godt år i Birkeparken.
 • Der er i år blevet lagt fliser på den sidste strækning ved Engparken hvor belægning var gammel og smuldret. Samt anlagt anlagt 3 nye p-pladser ud for Engparken 82-90.
 • Vi har også fået lavet opstribning af p-båse på Ligustervej.
 • Vi har fældet nogle af de højeste træer som enten var i fare for at vælte i en storm, eller som var til så stor gene for husmure og parkerede biler at der var fare for varig skabe som følge af nedfald fra træerne. Men det er også gået den anden vej. Vores gartner har i år plantet 5 nye træer på skrænten ved Agervangen 33 som erstatning for de træer der er blevet fældet.
 • Vi ser frem til endnu et år med et godt samarbejde med Gartneren Erik fra E.V og med Jens Peter fra EMJ-SSS som har overtaget anlægsarbejdet med fliserne.
 • Vores webudbyder er blevet opkøbt, og vores hjemmeside er derfor blevet flyttet. Den gamle side ligger stadig tilgængeligt, men kan ikke længere opdateres. En ny hjemmeside er i gang med at blive lavet.
 • Ellers er det dejligt at se at vores område bliver bedre og pænere for hvert år. Det bliver gjort en stor indsats for fællesarealerne, men også facaderne og forhaverne bliver passet og renoveret rundt omkring. Tak fordi I støtter op om fællesskabet i Birkeparken.
 1. Indkomne forslag

Forslag om ekstra p-pladser ved Engparken 96-106. Bestyrelsen er blevet pålagt at undersøge om der er penge til at anlægge 3 ekstra p-pladser foran Engparken 100-102.

 1. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Vi har fået lavet omlægning at stibelægning langs Engparken 92-102. Udgiften er dog først faktureret og betalt i 2018 regnskabet, og pengene er taget fra stifonden. Der er blevet betalt 45.000

3/1-2018 fra stifonden for arbejdet.

Derudover har vi får plantet 5 egetræer (efter samråd med gatnere om de bedst egnede træer) på skråningen mellem skolen og Agervangen 37-51.

Vi har også fået lavet opstregning af p-pladsen på Ligustervej og lavet en del små reparationer på fliser og trapper i området.

Spørgsmål vedr. regnskabet stilles til Kasserer:

Niels-Ole Ankerstjerne (L33)

noa.ankerstjerne@gmail.com / 23383448

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år.

De medlemmer der var på valg modtog genvalg.

 1. Valg af to suppleanter for 1 år

Der blev valgt 2 nye suppleanter: Niels Dejgaard Thomsen Agervangen 35 og Finn Jensen Engparken 62

 1. Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Lisette og Tina fortsætter i legepladsudvalget, i håbet om i år at komme til at være med til møder og arbejdsdage.

 1. Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

 1. Eventuelt

Rotte bekæmpelse Kommunen.

https://www.skanderborg.dk/borger/affald-kloak-og-miljoe/anmeld-rotter.aspx

Der er fundet rotter ved Engparken, og det påhviler hver enkelt husstand selv at anmelde det hvis man har rotter på sin grund. Kig efter afføring og små huller med bunker af sand mellem fliserne.

Kloak rensning.

Bestyrelsen undersøger om vi kan hjælp til oprensning af kloaker hos kommunen.

Ref. Niels-Ole Ankerstjerne, Ligustervej 33