Generalforsamling 2017

Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 21. marts 2017 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 31, Ligustervej 33, Ligustervej 9, Agervangen 35, Engparken 62 Engparken 86, Engparken 90, Spireavej 14

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

  1. Valg af dirigent

Knud Spireavej 14 blev valgt.

  1. Formandens beretning for den forløbne periode

2016 har været et godt år i Birkeparken.

Ved årets begyndelse, planlagde bestyrelsen at se på om der kunne anlægges nogle ekstra P-pladser de steder hvor der var mangel på plads til parkering.

Vi fandt ud af at der var et udtalt behov for pladser fra Engparken 82-90. Vi fik derfor lavet et tilbud om 3 ekstra pladser der.

På Ligustervej er der også pres på P-pladserne så der blev vi enige om at lægge et par ekstra fliserækker til stien ved gavlen på Ligustervej 27. Dette giver mulighed for at man kan holde der når gæster har optaget de ordinære pladser.

Ud over dette har vi fået rettet muren op ved Agervangen 33 og sat et gelænder op ved trappen ved Agervangen 26.

Den næste række af fliser det bliver udskiftet er Engparken 92-102 og det bliver ske i 2017.

Gartneren har stubfræset de gamle stubbe der stod rundt omkring, og har fået styr på den gamle hybenskrænt, og bedet på muren ved Agervangen 33. I år vil vi bede ham plante nye træer på skrænten som erstatning for de birketræer der er blevet fældet fordi de var blevet for store.

Vi ser frem til et år med et godt samarbejde med Gartneren Erik fra E.V og med Jens Peter fra EMJ-SSS som har overtaget anlægsarbejdet med fliserne.

  1. Indkomne forslag

Der var ikke nogle indkomne forslag at behandle

  1. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Der var fra bestyrelsens side følgende kommentarer til regnskabet:

Vi har i år satset på at få anlagt nogle nye P-pladser. Dette har givet ekstra udgifter i 2016 på 40.000 og vil også give ekstra udgifter i 2017. Vi har ikke fornyet stibelægning i 2016, men har sparet op, så der er til en omgang i 2017.

Note vedr. kontingenter:

Vi har også en kontingent indbetaling på 1250 kr som skyldes at den nye ejer ikke ønskede at betale for første halvår, og den tidligere ejer ikke var kontaktbar efter tvangsauktion.

På den anden side er der 4 sene indbetalinger, som har udløst et rykkergebyr som er på 100 kr hver.

På denne baggrund blev regnskab og budget godkendt.

Det blev indskærpet at indbetalingsfristen ifølge vedtægterne er 1. april, hvilket vil blive rettet når der sendes girokort ud i 2018.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år.

De medlemmer der var på valg modtog genvalg.

  1. Valg af to suppleanter for 1 år

Der blev valgt 2 nye suppleanter: Niels Dejgaard Thomsen Agervangen 35 og Finn Jensen Engparken 62

  1. Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Lisette og Tina fortsætter i legepladsudvalget, i håbet om i år at komme til at være med til møder og arbejdesdage.

  1. Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

  1. Eventuelt

Bestyrelse bedes undersøge om man kan oprette fliserbelægningen ved Engparken 62 – og klippe buskadset til.

Evt. ny flisebelægning til Agervangen 40-48 skal ses i lyset af at beboerne ofte parkerer på stien, og dermed selv er med til at slide unødigt på belægningen.

Foreningen er tilmeldt Nabohjælp.dk

Man tilmelder sig på nettet og downloader Appen. Man tilmelder sig “Birkeparken” – hvorefter man får beskeder fra dem der ser noget på vejen. Jo flere der er tilmeldt jo bedre virker det.