Generalforsamling 2016

Referat for ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Birkeparken tirsdag den 29. marts 2016.

Til Stede:

Agervangen 43, Engparken 90, Agervangen 31, Agervangen 40, Engparken 62, Agervangen 38, Engparken 88, Spireavej 14, Ligustervej 31, Ligustervej 33, Ligustervej 35, Ligustervej 23 og Ligustervej 13

Valg af dirigent

Dirigenten blev Knud, Spireavej 14

Formandens beretning for den forløbne periode

Det forløbne år har i bestyrelsessammenhæng været et stille og roligt, men driftsikkert år. Det var således 2. år med den nuværende besætning, hvor rollerne nu er på plads, og hverdagen derfor har meldt sig. Årsberetningen her er derfor også ganske kort.

Udover den daglige gartnermæssige drift er arbejdet med at udskifte den mest slidte del af stibelægningen fortsat, og dette arbejde vil fortsætte i de kommende år, således at det er sikkert (og pænt) at færdes i området. Udskiftningen fortsatte i det forgangne år således nede i området omkring Engparken 100. Der blev desuden anlagt en ny parkeringsplads i den øvre del af Agervangen, da vandet ikke løb væk fra pladsen, hvorfor det var både overordentligt vådt og særdeles farligt at færdes dér, når det enten regnede eller var frostvejr.

Ved overgangen til det nye år skiftede vi gartner. Samarbejdet med den tidligere gik fint, men vi fik et endnu bedre tilbud, især ift. græsklipning, hvorfor vi anså det for givtigt at skifte. Der vil i nær fremtid, når den nye bestyrelse er på plads og får besigtiget området, blive lavet aftaler omkring rundering mm. med gartneren. Vi ser frem til en godt samarbejde.

I det forgangne år opgav bestyrelsen også at indføre medlemsbetaling via Betalingsservice. Processen har været lang, og vores kasserer har forsøgt at få det implementeret på alle mulige måder, men problemet er, at vi er en lille forening med skiftende bestyrelser (og dermed ansvarspersoner), og at der faktisk er meget arbejde i at vedligeholde understøttelsen af indbetalingsformen. Vi fortsætter derfor – på godt og ondt – med at kræve op via girokort.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til netop vores kasserer. Noa har ikke blot været dén, som sloges med Betalingsservice, men også dén, som i praksis har fået driften til at køre. Det er ham, som er i kontakt med gartneren, tjekker vores mail, opdaterer hjemmesiden med referater, indkalder til møder osv.osv. Uden Noa skulle vi andre også lave noget mere, og en forening som Grundejerforeningen Birkeparken fungerer kun, når der er personer som Noa, der træder til og trækker læsset. Stor tak for det!

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Der var et par kommentarer til regnskabet. Vejfonden er indstiftet med henblik på at spare op til ny asfalt på vejene, og må kun anvendes til dette formål. Betstyrelsen har ikke været opmærksom på dette, og tager det til efterretning og vil administrere derefter fremover. Det blev bemærket at Kommunen kan oplyse navn og adresse på ejerne af parcellerne, så inddrivelse af kontingentet kan ske direkte til ejerne og ikke gennem lejerne.

Regnskabet blev godkendt uden yderlige kommentarer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Jane Ligustervej 31, Anja Ligustervej 35 og Karen Engparken 88 blev valgt for en 2 årig periode.

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Jonas Ligustervej 13 og Per Ligustervej 23 blev valgt som suppleanter.

Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Lisette og Tina fortsætter i legepladsudvalget, i håbet om i år at komme til at være med til møder og arbejdesdage.

Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9, blev valgt på baggrund af mundtlig fuldmagt.

Eventuelt

Fjernvarme:

Det blev diskuteret om grundejerforeningen kan bliver tilsluttet fjernvarme. Det har været forsøgt i forbindelse med at der skulle graves til Fiber, men der var ikke de nødvendige 50% tilslutning. Det kan være at der bliver gjort et nyt forsøg på at gennemføre en generel tilslutning senere, hvis der kan skabes flertal. I så fald vil alle husstande skulle tilsluttes. Tilslutningsafgiften vurderedes i 2014 til at ville ligge på omkring 75.000 kr.

Opryding af området:

Det blev bemærket at der er mange husstande, hvor det roder, og hvor arealerne foran husene, også de fælles, bruges til aflægning i længere perioder. Der henstilles atter til at man ind imellem kigger på sin grund med friske øjne for at se om der er noget som skæmmer. Vi vil også gerne henvise til Deklarationens §6 i forhold til beplantning:

§ 6. Haveanlæg og hegn.

Arealer der ikke er bebyggede, befæstede eller som anvendes til gård, legeplads eller lignende skal anlægges som haver.

Beplantningen på parcellerne må ikke have en højde der overstiger 2,00 mtr. + afstanden til skel. Herfra undtages dog de på fællesarealer plantede træer.

Vær opmærksom på om der står hække eller træer som hænger ud over stierne.

Belysning:

Kommunen har bebudet at gadebelysningen langs skolestien mellem Ligustervej og Agervangen bliver fjernet. Bestyrelsen vil naturligvis stille sig kritisk overfor dette, men det understreger vigtigheden af at parcelejerne selv skal sørge for belysning ud mod stierne.

Parkeringspladser:

Det blev diskuteret om man kunne lave en opmarkering af P-pladserne, så de pladser der er bliver udnyttet optimalt. Endvidere blev der henstillet til at naboer som deler en række P-pladser snakker sammen om evt. gæstepladser eller udviser hensyn i forbindelse med et større rykind af gæster med biler.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at opmale båse, og finde en prisbillig løsning.