Generalforsamling 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015

Generalforsamlingen blev afholdt den 31. marts 2015 i SFOens café på Skovbyskolen.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 13, Agervænget 35, Engparken 90, Spireavej 14, Engparken 88, Spireavej

32, Ligustervej 23, Ligustervej 27, Ligustervej 31, Ligustervej 33

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

a. Valg af dirigent

Jonas Thomsen, Ligustervej 13, blev valgt.

b. Formandens beretning for den forløbne periode

2014 har været et på mange måder begivenhedsrigt år i Birkeparken.

Denne bestyrelse overtog roret den 16. juni blot 3 måneder efter den ordinære generalforsamling i marts.

Vi var mange der var nye i bestyrelsesarbejdet, og det har taget os noget tid at komme på plads i rollerne, og få gang i arbejdet.

I takt med dette, har vi måtte erkende at ikke blot kom i lidt hovedkulds ind i arbejdet, med den tidligere bestyrelse blev heller ikke sendt ordentligt videre, og deres store arbejde har ikke været ordentligt anerkendt.

Efterhånden som vi kom ind i sagerne, fremgår det hvor meget arbejde den tidligere bestyrelse har lagt for dagen. Blot det faktum at regnskabet nu er blevet elektronisk, siger lidt om hvor meget arbejde der er blevet gjort. Jeg har kunne læse af den kommunikation der har været foretaget, at man virkeligt har gjort et seriøst arbejde med at finde frem til hvordan man skulle løse de opgaver som man var blevet pålagt på generalforsamlingen. Man har prøvet at få nogle svar på hvilke sanktionsmuligheder en grundejerforening har, og man har prøvet sig frem med de midler man har haft til rådighed. Denne opgave er på ingen måder hverken rar eller nem, og jeg synes at det er på sin plads at vi anerkender det store arbejde der har været med den.

Vores tilgang til problemstillingen har været at se lidt nærmere på om grundejerforeningens regelsæt kunne kigges efter i sømmene. Vi lagde ud med Deklarationen, da vi mente at den måske var den nemmeste at gå til, samtidig med at den nok krævede en længere kommunikation med kommunen i den anledning.

Det var nu ikke de store ændringer vi kom frem med, mest noget med husenes farvevalg, parkering af køretøjer, stibelysning samt ændring af galten til Skanderborg Kommune. men det gik op for os at det kun er ca halvdelen af matriklerne som er nævnt i Deklarationen, og det fik os til at tro at Ligustervej og Spiræavej slet ikke var omfattet af Deklarationen.

Efter en længere juridisk redegørelse fra Kommunen fik vi dog afklaret, at matriklen 17y på 34700 m2 senere blev udstykket til de nuværende parceller. Hvis Deklarationen skal ændres så den passer med de nuværende parceller kræver det en ny tinglysning af alle parceller af en landmåler, hvilket vil løbe op i omegnen af 200.000 kr. hvilket kommunen ikke mente at de foreslåede ændringer kunne godtgøre. Vi må derfor nøjes med den nuværende Deklaration, med de naturlige forældede formuleringer som der altid vil være efter 39 års udvikling.

I løbet af det næste år vil vi så, om vi får lov til at blive siddende, kigge lidt nærmere på vedtægterne, for at se om vi har nogle forslag til ændringer her. Disse vil naturligvis bliver drøftet på kommende generalforsamlinger.

c. Indkomne forslag

1. Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af logo – forslaget, der blev

2. Der var fremsat et forslag om oprydning på et af de grønne fællesarealer –

vedtaget enstemmigt, ses på brevhovedet.

dette hører til bestyrelsens daglige gøremål og vil derfor blive taget op på et

kommende bestyrelsesmøde

d. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for

det kommende år

Der var fra bestyrelsens side følgende kommentarer til regnskabet:

– I forbindelse med overtagelsen af regnskab osv. nåede den siddende

– Det forventede niveau for vejfonden er muligvis på plads i løbet af 2015 –

– Posterne omkring henlæggelser under såvel ’Aktiver’ som ’Passiver’ skyldes

bestyrelse ikke at få overført det for 2014 budgetterede beløb til stifonden,

hvorfor dette vil ske i 2015.

dette afhænger af nuværende priser og evt. nødvendige reparationer –

hvorfor det kan overvejes at hensætte mere til fx stifonden allerede i

forbindelse med 2015-regnskabet og den ordinære generalforsamling i 2016.

Bestyrelsen forventer at gennemgå vejene og overveje konkrete mindre

udbedringer.

en regnskabsteknikalitet i forbindelse med skift af bank – der arbejdes på at

finde en regnskabsteknisk løsning i det kommende år.

På denne baggrund blev regnskab og budget godkendt.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Da Lone Glintborg, Ligustervej 27, udtrådte, skulle der vælges tre medlemmer.

Jane Sørensen, Ligustervej 31, og Anja Nielsen, Ligustervej 35, genopstillede og

blev valgt ind. Knud Nielsen, Spireavej 14, blev valgt ind som ny. Bestyrelsen

konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år.

f. Valg af to suppleanter for 1 år

Karen Flensted, Engparken 88, og Jonas Thomsen, Ligustervej 13, blev valgt.

g. Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Der var ingen opstillede. Bestyrelsen opsøger de siddende og forhører sig om

deres fortsatte interesse.

h. Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9, blev valgt på baggrund af mundtlig fuldmagt.

i. Eventuelt

På forespørgsel svarede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen tager beslutninger

om fældning af træer og deslige på baggrund af gartnerens faglige henvisninger

og med vedligehold som sigte – der vil i sådanne sammenhænge ikke være plads

til også at skulle foretage høringer hos naboer. Bestyrelsen vil således have

fokus på rundering og funktionalitet.

Ref. Per Andersen, Ligustervej 23