Generalforsamling 2014 – 26. marts

Referat af generalforsamling d. 27. marts 2014, kl. 19.00

Følgende huse var repræsenteret:

Engparken:      55, 61, 63, 68, 74, 86, 88, 90, 92, 102, 104.

Ligustervej:     9, 29, 31.

Agervangen:    30, 31, 35, 40, 43.

Spireavej:       12, 14, 16, 28, 30, 32.

Bestyrelsen:

Hele den bestyrelsen deltog, med undtagelse af Lone Glintborg.

1.    Valg af dirigent:

Jytte Thomsen, Agervangen 35, blev valgt til dirigent.

2.     Formandens beretning:

Allan Thomsen præsenterede bestyrelsens beretning:

Følgende kommentarer fra husejerne kom til beretningen:

Til formanden opfordring om at etablere belysning ved husene, blev der spurgt om der menes foran eller bag ved husene, hvortil formanden svarede at det er ved indgangspartierne.

3.       Indkomne forslag:

Forslaget fra bestyrelsen, om indsættelse af § 16 i vedtægterne, skabte en heftig debat og med opfordring om at forslaget blev omformuleret, trak bestyrelsen forslaget tilbage.

Det gennemgående spørgsmål som blev stillet var:

 Hvem er i mod at fælles arealer inddrages til egen matrikel?

Bestyrelsen vil her henvise til referatet fra generalforsamlingen 2011:

2. Forslag: Afklaring af bebyggelse på ingenmandsland:

Her blev emnet også diskuteret og der blev enstemmigt besluttet:

Alle parceller som har ikke-legale hegnsføringer får et år til at bringe tingene i orden, få det tinglyst – eller få fjernet de ikke-legale hegn/skure.

I referatet står også:

Bestyrelsen pålægges at afklare og gennemarbejde deklarationen i samarbejde med kommunen, og et samlet forslag til ny deklaration skulle forelægges på næste generalforsamling. (Hele referatet kan læses på hjemmesiden)

Bestyrelsen har derfor kun forsøgt at efterleve en enstemmig generalforsamlings beslutning med sit forslag. Har du forslag til en mere entydig formulering, så send det til os på forslag@birkeparken.com eller læg det i Jytte Thomsens postkasse, Agervangen 35.

 4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år:

Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014 blev godkendt.

5.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Jytte Thomsen, Agervangen 35

Gerdt Jensen, Engparken 68

Jane Spanner, Engparken 55

6.       Valg af 2 suppleanter:

Knud Nielsen, Spireavej 14

Karen Flensted, Engparken 88

7.       Valg til legepladsudvalg:

Lisette Fischer Andersen, Engparken 86

Tina Grønbech Kirkeby, Spireavej 28

 8.       Valg af revisor:

Jan Holmelund, Ligustervej 9, blev genvalgt.

 9.       Eventuelt: