Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling d. 19. marts 2013, kl. 19.00

Følgende huse var repræsenteret:

Engparken:    54, 55, 56, 61, 63, 84, 90, 102

Ligustervej:    9, 27

Agervangen:   31, 35

Spireavej:      14, 16, 28, 30, 32

Bestyrelsen:

Hele den tilbageværende bestyrelsen var til stede.

 Punkt A –Valg af dirigent:

Jan Holmelund, Ligustervej 9, blev valgt til dirigent.

Punkt B – Formandens beretning:

Allan præsenterede bestyrelsens beretning:

Til beretningen kom der følgende kommentarer fra husejerne:

De nyetablerede bomme er for smalle så en barnevogn næsten ikke kan komme igennem.

Hertil kunne bestyrelsen oplyse, at bommene er opsat af Østjysk Hegn efter gældende lovgivning på området. Der vil blive lagt fliser rundt om bommene, således at man kan komme igennem uden, at skulle ud i græsset. Dette arbejde er ikke blevet gjort færdigt, på grund af vintervejret.

 • I forbindelse med fældningen af et birketræ på ligustervejs lille lejeplads, blev det efterspurgt, at alle de omkringboende grundejere fremover skulle spørges skriftligt før en evt. fældning.
 • Om bestyrelsen ville lave en informations folder eller lignende, som kan gives til de grundejere der tilsyneladende ikke kender snerydningsreglerne.

Det er, ifølge Birkeparkens vedtægter, den enkelte grundejer der skal sørge for snerydning omkring hele sin ejendom og som hæfter for en hver ulykke som måtte ske på grund af manglende snerydning.

 • Med hensyn til stibelysningen og de mørke områder bag husene, blev det oplyst, at man på ”Det blå marked” i Låsby, kan købe solcelle drevet belysningssæt til ca. 300 kr. Det består af en LED-lampe med solcelle panel og batteri. Det vil måske kunne løse nogle af de mørke problemer vi har i Birkeparken.
 • Status på fjernvarme. Galten fjernvarme har trukket sit tilbud om fjernvarme til Birkeparken tilbage. Man har mistet mange penge på udvidelser i Galten og ønsker derfor ikke udvide i Skovby pt.

Punkt C – Regnskab for 2012 samt budget for 2013

Da indkomne forslag fra bestyrelsen kunne have indflydelse på budgettet, blev Punkt D behandlet først.

Regnskabet for 2012 og budgettet for 2013 blev godkendt.

Der var en del bekymring om budgettet kan overholdes, da snerydningsudgiften allerede nu er overskredet med 3.000 kr.

Punkt D – Indkomne forslag:

 Diskussion om fibernet (det tilbud foreningen har fået) og afstemning omkring det.

Fremsat af Jan Holmelund, Ligustervej 9

Forslaget blev vedtaget, med den betingelse, at grundejerforeningen ikke får nogen omkostninger i forbindelse med gravearbejdet. Mere information om tilbuddet vil blive sendt ud fra GE Fibernet.

Forslag fra bestyrelsen til afstemning:

 1.     Til at oprette en STIFOND, TIL DÆKNING AF REETABLERING, dette kan gøre ved den index stigning der hver år bliver på kontingentet. Og så få øremærket denne stigning til dette formål. Som vi har en vejfond for asfalt.

Forslag til generalforsamlingen, beløb på kr. 300.00 pr. år.

Dette svarer til en sti reetablering på 35 meter da prisen er est. Kr.1000.00 pr. meter. I 1,5 m. bredde.

Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for, 2 stemmer imod og 2 blanke stemmer.

 1. Kontingent stigning med kr. 200.00 til vedligeholdelse af Birkeparken.

Forslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer for, 12 stemmer imod og 3 blanke stemmer.

 Generalforsamlingen skal blive enige om, at vi får etableret lamper for samtlige ejendomme, med fastmonteret sti belysning  i Birkeparken tilsluttet ejendommens  indgangsfacade , hvad enten grundejeren vil det eller ej , så vil grundejerforeningen have ændret vedtægten, at hvis der ikke er vilje til at følge vedtægtsændringen for lys, så vil det blive  etableret for  grundejerens omkostning, da vi har store problemer med at SE hvor vi går på stier som befinder sig ved parcellerne indgangsparti, grundejerne skal lige tage at tænke på, at vintervejr og mørke, kan skabe mange ulykker, som kunne være undgået, og vigtigst af alt, at det er grundejerens forsikring der skal dække dette, og ikke grundejerforeningens.

Forslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen.

 Punkt E – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Hele bestyrelsen var på valg og blev genvalgt. For at undgå, at hele bestyrelsen igen skulle gå af samme år, blev bestyrelsesmedlemmerne valgt for henholdsvis 1 og 2 år.

Joan Søgaard, Engparken 90, genvalgt for 1 år.

Allan Thomsen, Agervangen 31, genvalgt for 1 år.

Bruno Møller, Spireavej 32, valgt for 1 år.

Lone Glintborg, Ligustervej 27, valgt for 2 år.

Karsten Worsøe Jøker, Spireavej 16, genvalgt for 2 år.

Punkt F – Valg  af 2 suppleanter:

 1. Suppleant: Jytte Thomsen, Agervangen 35
 2. Suppleant: Hardy Pedersen, Engparken 102

Punkt G – Valg af revisor

Jan Holmelund blev valgt.

Punkt H – Eventuelt

 • Det er ikke tilladt at have bål i bålfade i vores gårdhaver.

Ifølge Brand & Redning i Skanderborg er det ikke tilladt at have bål i bålfade eller på bålsted i vores gårdhaver.  Se mere i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

 • Der var ønske om at kunne tilmelde sig nyhedsbrev fra hjemmesiden.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Allan Thomsen, Agervangen 31

Næstformand: Bruno Møller, Spireavej 32

Kasserer: Karsten Worsøe Jøker, Spireavej 16

Sekretær: Lone Glintborg, Ligustervej 27

Bestyrelsesmedlem: Hardy Pedersen, Engparken 102

 1. Suppleant: Jytte Thomsen, Agervangen 35
 2. Suppleant: Joan Søgaard, Engparken 90

Bestyrelsens beretning:

 1. ER GENNEMFØRT

Bomme reetableres ved følgende sti udgange til trafik gennem Birkeparken.
Agervangen/Spiræavej og Agervangen/Engparken begge steder.
Behov: dobbelt tværgående træ bomme med 130cmm afstand, det er lovkrav.
Antal: 8 stk. bomme i alt.

Møde med Galten politi, gav følgende: Ingen skiltning, knallert kørsel tilladt.
iflg. Politiet er det kommunen der bestemmer, og det har de allerede gjort, ingen bomme af kommune.

 1. MANGLENDE BROLÆGGERARBEJDE MED 1m2 PR. STED VED 8 BOMME.

V/BROLÆGGER KAI ABILDGAARD er lagt i budgettet f. 2013

 1. Stibelysning bag redskabsskure, alternativ til solcelleprojekt.
  Opsætning ved behov for belysning eks. firkanterne, som dækker lys til større områder.
  Information fra GE (Galten Elværk): Man kan få Pullerter i ca. 1 m. højde og størrelse som vi kender i dag på vore køreveje. Disse kan etableres med strømtilslutning til bestående vejbelysning, og forbrugsregning kan sendes til Birkeparkens Grundejerforening separat. Men idéen kan være god og eventuelt billigere end solcellerne, som GE ikke mener, kan dække lys behovet i Birkeparken. Dette er en opgave, som vi har fået til opgave at få tjekket.

Andet løsningsforslag:
Indkomne oplysninger fra GE taler om beløbsstørrelser på 200.000/300.000 kr. med nye lamper på redskabsskurene, i alt 40 stk. inkl. montering, men kommunen vil ikke have disse tilsluttet, til det offentlige lysnet, og udskilt omkostning separat til Grundejerforeningen.

Så den er talt ned som et virkeliggørelse, så grundejerne må selv gå til lommerne hvis de vil have lys bag skure.
==OPGAVE ER SLUT, KAN IKKE LADE SIG GØRE. FOR DYRT.==

 1. ENGPARKSVINGET, BEVOKSNINGEN MOD SKOVLUNDVEJ

Er ifølge Skanderborg Kommune vores, men det har jeg tilbagevist da asfaltkanten er vores grænse for vedligeholdelse. Dette ville de tjekke og vender tilbage med hvad der skal ske!

 1. Fældning af store træer, hhv. Engparken og Ligustervej, ved Ligustervej skal der plantes et andet træ end Birk, til foråret.
 2. Trappen ved Ligustervej er blevet renoveret, den var blevet for farlig at anvende.
 3. Opfordring til belysning til på stierne foran ejendommens indgangsparti.
  Grundejerne bliver endnu engang bedt om, at få etableret lamper på samtlige ejendomme, da fastmonteret sti belysning i Birkeparken, er tilsluttet ejendommens indgangsfacade. Vi har store problemer med at SEhvor vi går på stier som befinder sig ved parcellerne indgangsparti. Grundejerne skal tænke på, at vintervejr og mørke, kan skabe mange ulykker, som kunne være undgået. Vigtigst af alt, det er altid grundejerens egen forsikring der skal dække dette, og ikke grundejerforeningen.
 4. Vedligeholdelse af græs og buske.
  Klipning af buske og hække accelererede med anklagende opringninger o.l, hvorfor dette ikke er gjort, det skete altid under den anden gartner osv. Mange af disse opgaver var tilsyneladende frit for Gartneren, at klippe hække og buske, når grundejerne sagde det til ham. Det har vi fået en anden ordning på.
  Derfor skulle vedligeholdelseskontoen revideres med oplysninger om hvad der skal holdes hvert år, og hvad der skal holdes senere år. Dette førte til, at vi fik en aftale med vores gartner om, at han holder alt, bortset fra plantning af nye buske og træer. Det vil i fremtiden også gøre det nemmere at lave budgetter som svarer til omkostningerne.

== Problemet er løst med den gartneraftale for 1 år som vi har fået tilbudt, og som er blevet godkendt ved bestyrelsens afstemning d. 5.2.2013. ==

 1. Rensning af overfladebrønde er et projekt gøres mindst 1gang om året. Så mange problemer med overflødige vandmængder undgås i fremtiden.

Det har allerede haft sin virkning på 12 overfladerensninger, og samtidig fik fat i kommunen for at få renset alle brønde der løber igennem Birkeparken (Skolestierne) også dette fik en stor effekt med vand som ikke kom ind på vores stisystemer.

==RENSNING EFT. BEHOV==

 1. Oplæg til generalforsamlingen med opfordring til at blive ved skellet ved hæk/hegnsføring? SKEL SKAL FØLGES UANSET HVAD IFLG. VEDTÆGTERNE.

Dette punkt: Har bestyrelsen ret til at forfølge med hegnssyn, hvor taberen betaler det hele. Disse informationer er indhentet hos Skanderborg Kommune.

 1. Brolæggerarbejde gennemført ved Agervangen 46, P-plads, for åbning af sti til Renosyd/Ambulancebehov for hurtig gennemgang til grundejerne. En P-plads er inddraget med KRYDS OVER, FOR PARKERING FORBUDT!

Brolæggerarbejdet udført af Kai Abildgaard. 

Brolæggerarbejde udført ved Agervangen 45-31, for hhv. for høj brønddæksel og afløb af overfladevand fra 31 til 45, bestående SF sten bibeholdt.

 1. Fiber gennem Birkeparken er nu afsluttet, med gennemførsel ved Engparken, uden omkostninger for GFB. Da alle sten på stier er blevet genetableret og grønne områder vil blive genetableret til foråret 2013 af Entreprenøren
 2. Oplæg til generalforsamlingen. Opfordring til grundejerne om, at få ryddet sne omkring hele deres ejendom. Gælder alle 1 som 2 plans huse, da alle har gavl eller bagside som de skal holde fri for sne m.v. iflg. Vedtægterne.