Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling d. 27. marts 2012. kl. 19.00.

Følgende huse var repræsenteret:

Engparken:     92, 90, 102, 88, 96, 61, 63, 86

Ligustervej:     9, 29, 11

Agervangen:   51, 49, 35, 20, 34 28, 47, 22, 31, 42

Spireavej:       18, 16, 14, 2, 32, 12, 10

Bestyrelsen:

Hele bestyrelsen var til stede samt suppleant Joan Søgaard.

Punkt 1 –Valg af dirigent:

Allan blev valgt til dirigent.

Punkt 2 – Formandens beretning:

Formanden Børge Jensen præsenterede kort formandens beretning, han fremhævede specielt den fælles grønne lørdag samt sommerfesten.

Til beretningen kom der følgende fra husejerne:

Hvor vi var mht. til hegn – hertil vil vi først komme med nogen udkast når vi præcis ved hvor hver enkelt husejers skel er.

Der blev talt en del om opmærkning af parkeringspladser – dette må vi gerne da vejen er vores, vi må kun bruge farven hvid til at markere med. Der blev diskuteret hvad der evt. skulle gøres med bil nr. 2 endvidere var der flere der ikke havde lyst til at få nr. på deres p-plads – dog var der bred enighed om at det skulle være ens og så kunne man jo lade være med at benytte sig af sin plads hvis man ikke havde lyst.

Endvidere skal der findes plads til flere p-pladser hvor der er mangel.

Husejeren fra Agervangen nr. 46 påpegede deres problem med parkering.

Bestyrelsen vil have et forslag klart mht. ens markering til næste generalforsamling.

Er der husejer der ønsker opmærkning før dette skal det klares som alm anmodning til bestyrelsen.

Punkt 3 – Indkomne forslag:

Hvad der kunne gøres ved et avisbud der kører på knallert som generere en del af beboerne – husejerne har haft kontakt med Jyllandsposten- der var bred enighed om at det er træls men ikke noget vi som bestyrelse kan gøre noget ved.

Vedr. rensning af grøft har vi kommunens forståelse – især på Engparken.

Hvad med græsslåning på græsset op mod skolen – dette er kommunens og bliver slået 6 gange i året.

Punkt 4 – Regnskab for 2011 samt budget for 2012

Både budget 2012 samt regnskab 2011 blev godkendt!

Der var en enkelt kommentar ang. Gartner da vi har samme beløb som sidste år trods af han skal lave mindre – da vi stadig er ved at indhente tilbud.

Der er bred enig om at nuværende gartner gør det godt!

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Dette punkt udgået pga. bestyrelsen er nyvalgt.

Punkt 6 – Legepladsudvalget:

Der blev ikke valgt nye – bestyrelsen tager fat i personerne som er i udvalget (de var ikke tilstede ved generalforsamlingen)

Punkt 7 – Valg af revisor

Ingen ændring.

Punkt 8 – Eventuelt

RenoSyd blev diskuteret meget og der var megen uenighed – derfor blev der vedtaget at der skulle være et møde med RenoSyd efter påsken. Der er blevet indkaldt til møde 12 april.

Børge fremviser solenergi forslag til belysning af stier bagved husene. Der var et spg. om man kunne gå flere huse sammen om et anlæg og dette er muligt.

Der var flere der var bekymret for om der var lyse timer nok i vinterhalvåret til at de kunne lyse stierne op – hvilket Børger som er storbruger solenergi forsikre at det er der.

For at test anlægget kunne blive testet og set skal der beskæres nogle træer hvilket blev godkendt men ikke fældning.

Der var en del bekymringer om hvem der skulle betale anlæggene og det skal gå over kontingenten.

Der blev endvidere diskuteret om det var nødvendigt at have lys på stierne – en del mener at der ved sidste generalforsamling blev nedstemt at der skulle være lys – dette var ikke korrekt det var belysningsforslaget der blev afvist – de fleste holdning er at der skal være lys – så testen af solenergi forslag gennemføres.

Bestyrelsen undersøger endvidere andre muligheder for belysning.

Der blev klaget over beboeren Engparken 63, at vedkomne kører stærkt på sin motorcykel på stierne mellem husene – der blev rådet naboerne til at tale med vedkomne og se om der kunne komme en aftale imellem naboerne før de går til politiet.

Fjernvarme virker interessant på husejerne.

Kommunen skal oplyses endnu engang om hvem der er formand i bestyrelsen, da Jan stadig bliver kontaktet.

Link over skel skal ind på vores hjemmeside.

Engparken 70, vil gerne have et kirsebærtræ fældet som står på fællesareal – dette skal bestyrelsen have kigget på og lavet aftale om fældning.

Der ud over skal der påmindes om at for hvert træ der fælles skal der plantes et nyt et sted i Grundejerforeningen.

Der skal kigges på en del kloaker i sær de små på Agervangen udfor nr.  42 og 35 i svinget.