Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling

Valg af dirigent.

Eg Gregersen er valgt.

Der er fremmødt 38 stemmeberettigede.

Punkt 1.

Formuleringen “regnskabets vedtagelse” ændres til “budgettets vedtagelse” men ellers er forslaget vedtaget med 38 stemmer for og ingen imod.

Punkt 2.

Vedtaget.

Punkt 3. 

Vedtaget.

Punktet vedrørende ingenmandsland blev rejst men forlagt til indkommende forslag under den ordinære generalforsamling.

Ordinær generalforsamling

Formandens beretning del 1. Se bilag

Grønne områder og lamper

Spørgsmål.

Hvem har vedligeholdelsen af kloarkkerne?

Kommunen eller grundejerforeningen?

Formanden vil undersøge sagen.

Spørgsmål.

Hvordan stiller man sig ved træer som rækker fra fællesareal og ind på grunde?

Det skal indberettes til bestyrelsen som vil tage sig af evt. beskæring.

Formandens beretning del 2. Se bilag

Diskussion.

Udnyttelse af “ingenmandsland” fra skel til stierne.

Formanden har haft undersøgt muligheden for at få lov til at bygge hegn i ingenmandsland.

Arealerne tilhører “grundejerforeningen”

Formanden har derefter opført et hegn, og har fået lov af bestyrelsen.

Spørgsmål.

Hvordan kan man tilegne sig grundejerforeningens jord – og skal det ikke tinglyses.

Kommentar.

Alle kabler der er trukket har en tinglysning. Og man kan derfor risikere at skulle fjerne alle ulovlige placeringer for egen regning.

Kommentar: Den korrekte procedure er; at søge kommunen om tilladesle, få godkendelse på en generalforsamling, få det målt op, godkendt af brandmyndigheder mv. og prisfastsat samt frikøbt arealet.

Kommentar: Frikøbet har været undersøgt af tidligere bestyrelse, hvor svaret var at man ikke kan tilkøbe “ingenmandsland” da det ikke ejes af nogen og derfor ikke kan prisfastsættes.

Spørgsmål: Kunne man ikke få kommunen til at klarlægge de faste procedurer og derefter få det vedtaget på næste års generalforsamling.

Spørgsmål: Skal bestyrelsen sørge for at der kommer ind landmåler ud for at måle de eksisterende forhold, og give den enkelte grundejer mulighed for at bruge “ingenmandsland”

Opfordning: Bestyrelsen pålægges at afklare og gennemarbejde deklarationen i samarbejde med kommunen, Der skal afholdes høringsmøder i foreningen og et samlet forslag til ny deklaration vil blive fremlagt på næste generalforsamling.

Opfording: Alle parceller som har ikke-legale hegnsføringer får et år til at bringe tingene i orden, og få det tinglys – eller få fjernet de ikke-legale hegn/skure.

Indkomne forslag.

  1. Forslang: Etablering af ny stibelysning. (Se indkaldelse)

Spørgsmål: Agervangen Parkeringsplads. Der fjernes 4 lamper – som ikke bliver erstattet – kan vi få kommunen til at sørge for lys for parkeringspladsen.

Kommentar: Lad os alle tage ansvar for vores egen belysning.

Afstemning: Forlaget er nedstemt.

  1. Forslag: Afklaring af bebyggelse på ingenmandsland.

Kommentar: Forslaget tolkes således at det indbefatter de to opfordringer fremsat under formandens beretning.

Afstemning: Forslaget er enstemmigt vedtaget.

  1. Forslag: Stibelysning.

Bortfalder.

  1. Forslag: Spireavej 14 hegn.

Bortfalder.

  1. Forslag: Andre tilbud for stibesyning.

Bortfalder.

 Fremlæggelse af revideret regnskab og budgent.

Regnskabet er godkendt.

Budgettet er godkendt under forudsætning af at budgetposten til lamper og indtægtsposten til ekstra kontingentet bliver fjernet fra budgettet, samt at et revideret budget sendes ud sammen med referatet.

Valg.

Der er valgt to bestyrelsesmedlemmer.

Karsten Jøker, Spireavej 16 og Børge Jensen, Spireavej 18.

Suppleanter modtager genvalg.

Legepladsudvalg.

Mikkel og Britta, Engparken 82.

Valg af revisor.

John modtager genvalg.

Eventuelt.

Spørgsmål

Hvordan er planen med hensyn fliseudskiftning.

Bestyrelsen går en runde og vurderer om der skal ske udskiftninger.

Spørgsmål

Hvem laver kloakken ved Agervangen 31 – (samt gavl)

Bestyrelsen kigger på det på rundturen.

Forslag

Referatet vil blive omdelt til alle husstande.

Formandens beretning 2010/2011

Del 1. Grønne områder og stibelysning

Første møde gik vi en tur i området og kikkede på hvilke ting vi gerne ville have gjort og på de ting der blev vedtaget på generalforsamlingen.

Derefter konstituerede vi os, jeg blev formand, Noa kasser, Niels næstformand.

På generalforsamlingen 2010 blev der aftalt at der skulle gæres noget ved hyben på Agervangen og det blev til at vi skrev rundt til de beboere som er berørt af dem, men da der var nogen modstand om at de blev fjernet helt, vi fik dem klippet ned fik vi lavet en aftale med gartneren om at det skal vedligeholdes så det ikke bliver så grimt igen.

Ved Agervangen fik vi lavet en lille kantsten så Agervangen 24 ikke får vand op til hoveddøren.

I forbindelse med at kommunen begyndte at bygge den nye børnehave, fik vi kommunen til at lave en hastighedsmåling på Engvangsvej og resultatet var at, på den uge blev der målt 953 biler og hastigheden var ca. 5 km/t. Vi vil gerne have at der bliver lavet en ny måling når børnehaven er bygget færdig.

I november kom kommunen og sagde at vores udendørs belysning var ulovlig, og at de vil slukke for det. Vi fik dem til at udsætte det til marts i år. Og siden har vi arbejdet med at finde en løsning.

Mere om dette i vores forslag.

Som konsekvens heraf har vi besluttet at overdrage de eksisterende lamper til de enkelte grundejere, efter at have søgt tilladelse til dette hos kommunen.

Vi har fremsat et forslag til oprettelse af ny stibelysning.

Del 2. Bestyrelsens ansvarsområde.

I det følgende vil jeg gerne klargøre hvad bestyrelsens ansvarsområde er ifølge vedtægter.

Grundejerforeningens bestyrelse skal i store træk kun søge for at vedligeholde og renholde områdets fælles veje, stier og grønne områder og drage omsorg for, at disse fællesarealer stedse er vedligeholdte og til nytte for området.

1a. At påse, at beboede parceller behørigt vedligeholder busk og/træer, så disse ikke vokser ud på

eller over fællesarealerne, og om fornødent foretage de nødvendige foranstaltninger for parcel

ejerens regning.

  1. At administrere (vedligeholde og renholde) ledningsanlæg og andre fællesindretninger i henhold

til deklaration.

Alt andet er en sag for kommunen.

Vores vedtægter er på ca. 3 sider, som starter hvor der står Vedtægter for Grundejerforeningen Birkeparken og slutter med §15. Derefter følger Deklarationen som er det der er tinglyst. Det kan bestyrelsen ikke tage sig af da vi ikke har nogen sanktionsmuligheder. Generalforsamlingen kan fortage ændringer i Deklarationen, som derefter skal tinglyses og godkendes af kommunen.

Den siddende bestyrelse ønsker ikke at være politi og gå og kontrollerer/anmelde beboere som ikke overholder reglerne.

Til sidst vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.